Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Patrząc na ... można zauważyć, że...
It can be seen from… that…
Beschrijving van de basisgegevens
Jak można zauważyć na... , ...
As can be seen from…, …
Beschrijving van de basisgegevens
Dane te zdają się sugerować, że...
The data would seem to suggest that…
Beschrijving van de basisgegevens
Dane wykazują, że...
The figures reveal that…
Beschrijving van de basisgegevens
Z danych wynika, że...
From the figures it is apparent that…
Beschrijving van de basisgegevens
Kilka godnych uwagi wyników...
Several noteworthy results were…
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
The results of the present study demonstrate that…
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
...was positively correlated with…
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak przewidywałem/przewidziałem...
As predicted, …
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
This finding reinforces X's assertion that…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statystyki pokazują, że...
The statistics show that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Według statystyk...
According to the statistics…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistically speaking…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten