Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Beschrijving van de basisgegevens
Dane wykazują, że...
数据表明...
Beschrijving van de basisgegevens
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Według statystyk...
根据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten