Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Uit ... blijkt dat ...
A partir de... se puede observar que...
Beschrijving van de basisgegevens
Zoals ... aantoont, ...
Como se puede ver en...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Los datos parecen sugerir que...
Beschrijving van de basisgegevens
De cijfers onthullen dat ...
La figuras revelan que...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Beschrijving van de basisgegevens
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Varios resultados relevantes fueron...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
... fue asociado positivamente con...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Zoals voorspeld, ...
Como se predijo...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

De statistieken tonen aan dat ...
Las estadísticas muestran que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Volgens de statistieken ...
Según las estadísticas,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisch gezien ...
Desde el punto de vista estadístico...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten