Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Uit ... blijkt dat ...
On peut voir avec... que...
Beschrijving van de basisgegevens
Zoals ... aantoont, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Les informations semblent suggérer que...
Beschrijving van de basisgegevens
De cijfers onthullen dat ...
Les chiffres révèlent que...
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Beschrijving van de basisgegevens
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Plusieurs résultats notables furent...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
Une corrélation fut établie entre...et...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Zoals voorspeld, ...
Comme prévu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

De statistieken tonen aan dat ...
Les statistiques montrent que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Volgens de statistieken ...
Selon les statistiques...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisch gezien ...
Statistiquement parlant...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten