Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Beschrijving van de basisgegevens
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Beschrijving van de basisgegevens
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Beschrijving van de basisgegevens
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Beschrijving van de basisgegevens
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten