Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschrijving van de basisgegevens
...에서 보다시피, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Beschrijving van de basisgegevens
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschrijving van de basisgegevens
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Dane wykazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Z danych wynika, że...
Beschrijving van de basisgegevens
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...był dodatnio skorelowany z...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
예상 했던 데로, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

통계자료에 따르면...
Statystyki pokazują, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
통계에 의하면,
Według statystyk...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
통계적으로 말하면,
Statystycznie rzecz biorąc...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten