Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Uit ... blijkt dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
...에서 보다시피, ...
Zoals ... aantoont, ...
Beschrijving van de basisgegevens
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
De cijfers onthullen dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... verhoudt zich positief tot ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
예상 했던 데로, ...
Zoals voorspeld, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

통계자료에 따르면...
De statistieken tonen aan dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
통계에 의하면,
Volgens de statistieken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
통계적으로 말하면,
Statistisch gezien ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten