Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschrijving van de basisgegevens
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten