Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・に見られるように、・・・・
Jak można zauważyć na... , ...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータはおそらく・・・・を示している。
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschrijving van de basisgegevens
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Dane wykazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Z danych wynika, że...
Beschrijving van de basisgegevens
・・・・という注目すべき結果になった。
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...był dodatnio skorelowany z...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
予想通り、・・・・
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

・・・・ということをこの統計は示している。
Statystyki pokazują, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計によると、・・・・
Według statystyk...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計的に見て、・・・・
Statystycznie rzecz biorąc...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten