Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det framgår av ... att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Come si può osservare da...., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
I dati sembrano suggerire che...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschrijving van de basisgegevens
I grafici rivelano che...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Dal grafico si rende evidente che...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Alcuni dati degni di nota sono...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... è direttamente proporzionale a...
... var positivt korrelerade med ....
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Come già annunciato...
Som förutspått, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

La statistica mostra che...
Statistiken visar att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Enligt statistiken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Parlando in termini statistici...
Rent statistiskt sett ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten