Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Dall'osservazione dei dati si registra...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
Come si può osservare da...., ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Beschrijving van de basisgegevens
I dati sembrano suggerire che...
Các dữ liệu cho thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
I grafici rivelano che...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Beschrijving van de basisgegevens
Dal grafico si rende evidente che...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
Alcuni dati degni di nota sono...
Đáng chú ý là...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... è direttamente proporzionale a...
... tỉ lệ thuận với...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Come già annunciato...
Như dự đoán,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

La statistica mostra che...
Số liệu chỉ ra rằng...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Theo như số liệu cho thấy,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Parlando in termini statistici...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten