Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Jak można zauważyć na... , ...
Beschrijving van de basisgegevens
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Dane wykazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Z danych wynika, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...był dodatnio skorelowany z...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statystyki pokazują, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Według statystyk...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Στατιστικά μιλώντας...
Statystycznie rzecz biorąc...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten