Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Uit ... blijkt dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Zoals ... aantoont, ...
Beschrijving van de basisgegevens
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
De cijfers onthullen dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... verhoudt zich positief tot ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Zoals voorspeld, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
De statistieken tonen aan dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Volgens de statistieken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisch gezien ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten