Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

On peut voir avec... que...
Det framgår av ... att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Comme il peut être vu avec..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Les informations semblent suggérer que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Les chiffres révèlent que...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Au regard des chiffres, il est clair que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Plusieurs résultats notables furent...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Une corrélation fut établie entre...et...
... var positivt korrelerade med ....
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Comme prévu, ...
Som förutspått, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Les statistiques montrent que...
Statistiken visar att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Selon les statistiques...
Enligt statistiken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistiquement parlant...
Rent statistiskt sett ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten