Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

On peut voir avec... que...
Uit ... blijkt dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Comme il peut être vu avec..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Beschrijving van de basisgegevens
Les informations semblent suggérer que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Les chiffres révèlent que...
De cijfers onthullen dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Au regard des chiffres, il est clair que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Plusieurs résultats notables furent...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Les résultats de la présente étude démontrent que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Une corrélation fut établie entre...et...
... verhoudt zich positief tot ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Comme prévu, ...
Zoals voorspeld, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Les statistiques montrent que...
De statistieken tonen aan dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Selon les statistiques...
Volgens de statistieken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistiquement parlant...
Statistisch gezien ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten