Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

On peut voir avec... que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Comme il peut être vu avec..., ...
Amint látható ....
Beschrijving van de basisgegevens
Les informations semblent suggérer que...
Az adatok alapján ...
Beschrijving van de basisgegevens
Les chiffres révèlent que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Au regard des chiffres, il est clair que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Plusieurs résultats notables furent...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Les résultats de la présente étude démontrent que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Une corrélation fut établie entre...et...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Comme prévu, ...
Ahogy várható volt ....
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Les statistiques montrent que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Selon les statistiques...
A statisztikák szerint ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistiquement parlant...
Statisztikai szempontból ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten