Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

On peut voir avec... que...
... on nähtävissä, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Comme il peut être vu avec..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Beschrijving van de basisgegevens
Les informations semblent suggérer que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Les chiffres révèlent que...
Luvut osoittavat, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Au regard des chiffres, il est clair que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Plusieurs résultats notables furent...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Une corrélation fut établie entre...et...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Comme prévu, ...
Kuten ennustettu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Les statistiques montrent que...
Tilastot näyttävät, että...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Selon les statistiques...
Tilastojen mukaan...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistiquement parlant...
Tilastollisesti puhuen...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten