Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

... on nähtävissä, että...
Uit ... blijkt dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Zoals ... aantoont, ...
Beschrijving van de basisgegevens
Aineisto viittaa siihen, että...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Luvut osoittavat, että...
De cijfers onthullen dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Lukujen perusteella on selvää, että...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... verhoudt zich positief tot ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kuten ennustettu, ...
Zoals voorspeld, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Tilastot näyttävät, että...
De statistieken tonen aan dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastojen mukaan...
Volgens de statistieken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastollisesti puhuen...
Statistisch gezien ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten