Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

... on nähtävissä, että...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Beschrijving van de basisgegevens
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Come si può osservare da...., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Aineisto viittaa siihen, että...
I dati sembrano suggerire che...
Beschrijving van de basisgegevens
Luvut osoittavat, että...
I grafici rivelano che...
Beschrijving van de basisgegevens
Lukujen perusteella on selvää, että...
Dal grafico si rende evidente che...
Beschrijving van de basisgegevens
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alcuni dati degni di nota sono...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... è direttamente proporzionale a...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kuten ennustettu, ...
Come già annunciato...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Tilastot näyttävät, että...
La statistica mostra che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastojen mukaan...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastollisesti puhuen...
Parlando in termini statistici...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten