Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

... on nähtävissä, että...
On peut voir avec... que...
Beschrijving van de basisgegevens
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Aineisto viittaa siihen, että...
Les informations semblent suggérer que...
Beschrijving van de basisgegevens
Luvut osoittavat, että...
Les chiffres révèlent que...
Beschrijving van de basisgegevens
Lukujen perusteella on selvää, että...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Beschrijving van de basisgegevens
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Plusieurs résultats notables furent...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Une corrélation fut établie entre...et...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kuten ennustettu, ...
Comme prévu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Tilastot näyttävät, että...
Les statistiques montrent que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastojen mukaan...
Selon les statistiques...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastollisesti puhuen...
Statistiquement parlant...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten