Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Beschrijving van de basisgegevens
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Beschrijving van de basisgegevens
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Beschrijving van de basisgegevens
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Beschrijving van de basisgegevens
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Beschrijving van de basisgegevens
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten