Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Beschrijving van de basisgegevens
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Beschrijving van de basisgegevens
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten