Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

It can be seen from… that…
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
As can be seen from…, …
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Beschrijving van de basisgegevens
The data would seem to suggest that…
Các dữ liệu cho thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
The figures reveal that…
Các số liệu chỉ ra rằng...
Beschrijving van de basisgegevens
From the figures it is apparent that…
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
Several noteworthy results were…
Đáng chú ý là...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
The results of the present study demonstrate that…
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...was positively correlated with…
... tỉ lệ thuận với...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
As predicted, …
Như dự đoán,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
This finding is consistent with X's contention that…
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
This finding reinforces X's assertion that…
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

The statistics show that…
Số liệu chỉ ra rằng...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
According to the statistics…
Theo như số liệu cho thấy,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
When one looks at the statistics, one can see that…
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistically speaking…
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten