Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

It can be seen from… that…
To může být vidět z..., že...
Beschrijving van de basisgegevens
As can be seen from…, …
Jak je možno vidět z..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
The data would seem to suggest that…
Zdá se, že údaje naznačují...
Beschrijving van de basisgegevens
The figures reveal that…
Čísla ukazují, že...
Beschrijving van de basisgegevens
From the figures it is apparent that…
Z údajů je zřejmé, že...
Beschrijving van de basisgegevens
Several noteworthy results were…
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
The results of the present study demonstrate that…
Výsledky této studie ukazují, že...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...was positively correlated with…
...pozitivně koreloval(a) s...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
As predicted, …
Jak se dalo předpokládat,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
This finding is consistent with X's contention that…
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
This finding reinforces X's assertion that…
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

The statistics show that…
Dané statistiky ukazují, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
According to the statistics…
Podle daných statistických údajů...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
When one looks at the statistics, one can see that…
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistically speaking…
Statisticky řečeno...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten