Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschrijving van de basisgegevens
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Beschrijving van de basisgegevens
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschrijving van de basisgegevens
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Beschrijving van de basisgegevens
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
According to the statistics…
Według statystyk...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten