Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Beschrijving van de basisgegevens
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Beschrijving van de basisgegevens
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten