Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

It can be seen from… that…
Det kan ses ud fra... at...
Beschrijving van de basisgegevens
As can be seen from…, …
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
The data would seem to suggest that…
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Beschrijving van de basisgegevens
The figures reveal that…
Figurerne afslører at...
Beschrijving van de basisgegevens
From the figures it is apparent that…
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Beschrijving van de basisgegevens
Several noteworthy results were…
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
The results of the present study demonstrate that…
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...was positively correlated with…
... var absolut korreleret med...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
As predicted, …
Som forudset,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
This finding is consistent with X's contention that…
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
This finding reinforces X's assertion that…
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

The statistics show that…
Statistikkerne viser at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
According to the statistics…
I følge statistikkerne...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
When one looks at the statistics, one can see that…
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistically speaking…
Statistisk set...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten