Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

It can be seen from… that…
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
As can be seen from…, …
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
The data would seem to suggest that…
这些数据可以表明...
Beschrijving van de basisgegevens
The figures reveal that…
数据表明...
Beschrijving van de basisgegevens
From the figures it is apparent that…
从这些数据可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Several noteworthy results were…
几个值得注意的结果是...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
The results of the present study demonstrate that…
目前研究结果表明...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...的数字上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
The number of… has risen/fallen in correlation to…
与...有关的数据...上升/下降了
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...was positively correlated with…
...和...呈正相关
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
As predicted, …
正如所预测的,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
This finding is consistent with X's contention that…
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
This finding reinforces X's assertion that…
此发现进一步确认X的主张,即...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
与X的发现一致,...和...呈正相关
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

The statistics show that…
统计数据显示...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
According to the statistics…
根据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
When one looks at the statistics, one can see that…
通过数据统计,可以看出...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statistically speaking…
据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
据统计数据,我们可以推测...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten