Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

从...可以看出...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
从...可以看出...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Beschrijving van de basisgegevens
这些数据可以表明...
Các dữ liệu cho thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
数据表明...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Beschrijving van de basisgegevens
从这些数据可以看出...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Beschrijving van de basisgegevens
几个值得注意的结果是...
Đáng chú ý là...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
目前研究结果表明...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

...的数字上升/下降/保持不变。
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
与...有关的数据...上升/下降了
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...和...呈正相关
... tỉ lệ thuận với...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
正如所预测的,...
Như dự đoán,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
这一发现和X的论点是一致的,即...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
此发现进一步确认X的主张,即...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
与X的发现一致,...和...呈正相关
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

统计数据显示...
Số liệu chỉ ra rằng...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
根据数据统计,...
Theo như số liệu cho thấy,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
通过数据统计,可以看出...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
据数据统计,...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
据统计数据,我们可以推测...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten