Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Algemene inleiding van het werkstuk
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De algemene introductie van een onderwerp
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
It is a well-known fact that…
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
A great deal is being written and said about…
De algemene introductie van een onderwerp
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
It is generally agreed today that…
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
We then review the factors…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
We build on this analysis to identify…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
A persistent theme in...is…
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
This research explores the causes of…
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
The authors of more recent studies have proposed that…
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Mục đích nghiên cứu là...
Our purpose is to…
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... được định nghĩa là...
By definition… means…
Definitie van een begrip
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definitie van een begrip
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
It is important to be clear about the definition of…
Definitie van een begrip
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
The term… refers to…
Definitie van een begrip
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
The standard model suggests that… can be defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Theo..., ... được định nghĩa là...
According to..., …is defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... thường được hiểu là...
…is commonly understood to mean…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Two brief examples might clarify this concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
It is important to emphasize…
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Our focus is on…
Informele wijze om een begrip te definiëren
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Finally, we should clarify our definition of…
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Ý của người viết là...
What we mean is that…
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Several explanations have been offered.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Following..., scholars have argued that …
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Presentatie van de centrale hypothese
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Presentatie van de centrale hypothese
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Presentatie van de centrale hypothese
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Presentatie van de centrale hypothese
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Presentatie van de centrale hypothese
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
...found a significant correlation between… and…
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk