Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Det är ett välkänt faktum att ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
En hel del skrivs och sägs om...
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Det är idag allmänt accepterat att...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Vi granskar därefter de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Syftet är att ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
… betyder per definition …
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termen ... hänvisar till ...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Enligt ... definieras ... som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Det är viktigt att understryka ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vårt fokus ligger på ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
Vad vi menar med detta är att ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Flera förklaringar har erbjudits.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Efter ... har forskare hävdat att ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk