Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Je obecně známým faktem, že...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Přetrvávající otázka v...je...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Našim cílem je...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Podle definice...znamená...
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Je důležité si ujasnit definici...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termín...odkazuje na...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Podle... je definován/a jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...se obecně rozumí...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Je důležité zdůraznit...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Zaměřujeme se na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
To, co máme na mysli, je...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Bylo navrhnuto několik definic.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Tato vysvětlení vychází z...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk