Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ya es bien sabido que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Mucho se ha escrito sobre...
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Actualmente se concuerda en términos generales con...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Examinaremos los factores...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un tema persistente en... es...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Esta investigación explora las causas de...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Tenemos como propósito...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
...es por definición...
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Es importante entender correctamente la definición de...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
El término... se refiere a...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
De acuerdo con..., ... se define como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... se entiende como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Es importante enfatizar...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Nuestro punto de enfoque será...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
Queremos decir...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
X encontró una relación significativa entre... y ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk