Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Хорошо известно, что...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
О... было уже многое написано и сказано...
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Сегодня принято считать, что...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Вспомним о таких фактах, как...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Постоянной темой... является...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Это исследование посвящено изучению причин...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Нашей целью является...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
...обычно определяют как...
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Необходимо четко разъяснить определение...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Термин... относится к...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... обычно понимают как ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Важно подчеркнуть...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Мы сфокусировались на...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Наконец, дадим определение слова...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
Мы имеем в виду, что...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Предлагаются различные толкования
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk