Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Para responder esta questão deve-se observar...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Muito já foi escrito/ dito sobre...
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
É consenso geral que...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Analisa-se agora os fatores...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Esta análise visa identificar...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Por definição, ... significa...
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
É importante deixar claro a definição de...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
O termo...refere-se à/ao...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
De acordo com...,...é definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...geralmente significa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
É importante enfatizar que...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
O foco é em/no/na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
O que se quer dizer é...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Diversas explicações foram dadas.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...encontrou significante correlação entre...e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk