Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Tale tematica è stata lungamente discussa...
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Seppure è unanime che...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Il mio obiettivo è quello di...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In questo contesto il termine indica...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Il termine... si riferisce a...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Secondo... il termine assume il significato di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...indica generalmente...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
È importante enfatizzare...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ci concentreremo su...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
In conclusione è necessario definire il significato di...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk