Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Ο σκοπός μας είναι...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk