Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
C'est un fait bien connu que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
On a beaucoup parlé et écrit sur...
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
De nos jours, il est convenu que...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Nous analyserons ensuite les points...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un thème récurrent est...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Ce travail explore les causes de...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Notre but est de...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Par définition... signifie...
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Le terme... fait référence à...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
La norme veut que... soit défini en tant que...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Selon..., ...est défini en tant que...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...est communément compris comme...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Il est important de mettre en valeur...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Nous concentrons notre attention sur...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
Ce que nous entendons par là est que...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Plusieurs explications ont été proposées.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Ces explications trouvent leur origine dans...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk