Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
It is a well-known fact that…
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
A great deal is being written and said about…
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
It is generally agreed today that…
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
We then review the factors…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
We build on this analysis to identify…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
A persistent theme in...is…
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
This research explores the causes of…
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Our purpose is to…
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
By definition… means…
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
It is important to be clear about the definition of…
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
The term… refers to…
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
The standard model suggests that… can be defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
According to..., …is defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
…is commonly understood to mean…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Two brief examples might clarify this concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
It is important to emphasize…
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Our focus is on…
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Finally, we should clarify our definition of…
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
What we mean is that…
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Several explanations have been offered.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Following..., scholars have argued that …
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
The central question then becomes: how might… affect…?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...found a significant correlation between… and…
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk