Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Algemene inleiding van het werkstuk
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De algemene introductie van een onderwerp
Je obecně známým faktem, že...
Det är ett välkänt faktum att ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
En hel del skrivs och sägs om...
De algemene introductie van een onderwerp
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Det är idag allmänt accepterat att...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Vi granskar därefter de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Přetrvávající otázka v...je...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Našim cílem je...
Syftet är att ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Podle definice...znamená...
… betyder per definition …
Definitie van een begrip
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definitie van een begrip
Je důležité si ujasnit definici...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definitie van een begrip
Termín...odkazuje na...
Termen ... hänvisar till ...
Definitie van een begrip
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Podle... je definován/a jako...
Enligt ... definieras ... som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...se obecně rozumí...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Je důležité zdůraznit...
Det är viktigt att understryka ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Zaměřujeme se na...
Vårt fokus ligger på ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
To, co máme na mysli, je...
Vad vi menar med detta är att ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bylo navrhnuto několik definic.
Flera förklaringar har erbjudits.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Presentatie van de centrale hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Presentatie van de centrale hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Presentatie van de centrale hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Presentatie van de centrale hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk