Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Algemene inleiding van het werkstuk
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta questão deve-se observar...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
De algemene introductie van een onderwerp
Je obecně známým faktem, že...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
De algemene introductie van een onderwerp
Panuje obecná shoda nad tím, že...
É consenso geral que...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Analisa-se agora os fatores...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Esta análise visa identificar...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Přetrvávající otázka v...je...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Našim cílem je...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Podle definice...znamená...
Por definição, ... significa...
Definitie van een begrip
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Definitie van een begrip
Je důležité si ujasnit definici...
É importante deixar claro a definição de...
Definitie van een begrip
Termín...odkazuje na...
O termo...refere-se à/ao...
Definitie van een begrip
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Podle... je definován/a jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...se obecně rozumí...
...geralmente significa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Je důležité zdůraznit...
É importante enfatizar que...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Zaměřujeme se na...
O foco é em/no/na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
To, co máme na mysli, je...
O que se quer dizer é...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bylo navrhnuto několik definic.
Diversas explicações foram dadas.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Tato vysvětlení vychází z...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Presentatie van de centrale hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Presentatie van de centrale hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Presentatie van de centrale hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Presentatie van de centrale hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Presentatie van de centrale hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk