Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Algemene inleiding van het werkstuk
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
De algemene introductie van een onderwerp
Je obecně známým faktem, že...
Het is een welbekend feit dat ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
De algemene introductie van een onderwerp
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Na základě analýzy jsme identifikovali...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Přetrvávající otázka v...je...
Een vast onderwerp in ... is ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autoři nejnovějších studií navrhují...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Našim cílem je...
Ons doel is, ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Podle definice...znamená...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definitie van een begrip
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definitie van een begrip
Je důležité si ujasnit definici...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definitie van een begrip
Termín...odkazuje na...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definitie van een begrip
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Podle... je definován/a jako...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...se obecně rozumí...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Je důležité zdůraznit...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Zaměřujeme se na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
To, co máme na mysli, je...
Daarmee bedoelen we ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bylo navrhnuto několik definic.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Tato vysvětlení vychází z...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Presentatie van de centrale hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Presentatie van de centrale hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Presentatie van de centrale hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Presentatie van de centrale hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Presentatie van de centrale hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk