Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Algemene inleiding van het werkstuk
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
De algemene introductie van een onderwerp
Je obecně známým faktem, že...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
De algemene introductie van een onderwerp
Panuje obecná shoda nad tím, že...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Přezkoumali jsme tedy faktory...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Na základě analýzy jsme identifikovali...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Přetrvávající otázka v...je...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tento výzkum zkoumá příčiny...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autoři nejnovějších studií navrhují...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Našim cílem je...
저희의 목적은 ... 입니다.
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Podle definice...znamená...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definitie van een begrip
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Definitie van een begrip
Je důležité si ujasnit definici...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Definitie van een begrip
Termín...odkazuje na...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Definitie van een begrip
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Podle... je definován/a jako...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...se obecně rozumí...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Je důležité zdůraznit...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Zaměřujeme se na...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Informele wijze om een begrip te definiëren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
To, co máme na mysli, je...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bylo navrhnuto několik definic.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Tato vysvětlení vychází z...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Presentatie van de centrale hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk