Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Algemene inleiding van het werkstuk
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
De algemene introductie van een onderwerp
Je obecně známým faktem, že...
On tunnettu tosiasia, että...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
De algemene introductie van een onderwerp
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Přetrvávající otázka v...je...
Itsepintainen perusajatus... on...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Našim cílem je...
Tarkoituksemme on...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Podle definice...znamená...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definitie van een begrip
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definitie van een begrip
Je důležité si ujasnit definici...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definitie van een begrip
Termín...odkazuje na...
Termi... viittaa...
Definitie van een begrip
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Podle... je definován/a jako...
...mukaan ... määritellään...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...se obecně rozumí...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Je důležité zdůraznit...
On tärkeää painottaa...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Zaměřujeme se na...
Keskitymme...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
To, co máme na mysli, je...
Tarkoitamme tällä, että...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bylo navrhnuto několik definic.
Useita selityksiä on tarjottu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Tato vysvětlení vychází z...
Nämä selitykset kumpuavat...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Presentatie van de centrale hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Presentatie van de centrale hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Presentatie van de centrale hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Presentatie van de centrale hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Presentatie van de centrale hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk