Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Algemene inleiding van het werkstuk
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
De algemene introductie van een onderwerp
Je obecně známým faktem, že...
众所周知...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
De algemene introductie van een onderwerp
Panuje obecná shoda nad tím, že...
如今,大家普遍认为...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Přezkoumali jsme tedy faktory...
我们审视...等方面。
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Na základě analýzy jsme identifikovali...
在此分析基础上,我们论证...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Přetrvávající otázka v...je...
在...领域,学者们普遍认为...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
根据实证研究,...现象已被重点关注。
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tento výzkum zkoumá příčiny...
这项研究探寻...的原因
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autoři nejnovějších studií navrhují...
近期相关研究的作者建议...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Našim cílem je...
我们的目的是...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Podle definice...znamená...
根据定义,...的意思是...
Definitie van een begrip
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Definitie van een begrip
Je důležité si ujasnit definici...
明确...的定义很重要
Definitie van een begrip
Termín...odkazuje na...
术语...指...
Definitie van een begrip
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Podle... je definován/a jako...
根据...,...被定义为...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...se obecně rozumí...
...普遍被认为是指...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
提到...,通常我们想到的是...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Je důležité zdůraznit...
强调...很重要
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Zaměřujeme se na...
我们的关注点在...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最后,我们应该明确对...的定义
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
To, co máme na mysli, je...
我们的意思是...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bylo navrhnuto několik definic.
就此可以提供几种解释。
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Tato vysvětlení vychází z...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
根据...,其他学者认为...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Presentatie van de centrale hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Presentatie van de centrale hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Presentatie van de centrale hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Presentatie van de centrale hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Presentatie van de centrale hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究表明多种因素与...相关
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...发现...和...存在重要关联
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk