Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Algemene inleiding van het werkstuk
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De algemene introductie van een onderwerp
Ya es bien sabido que...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Mucho se ha escrito sobre...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
De algemene introductie van een onderwerp
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Examinaremos los factores...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Un tema persistente en... es...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Esta investigación explora las causas de...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Tenemos como propósito...
Ο σκοπός μας είναι...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

...es por definición...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definitie van een begrip
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definitie van een begrip
Es importante entender correctamente la definición de...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definitie van een begrip
El término... se refiere a...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definitie van een begrip
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
De acuerdo con..., ... se define como...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... se entiende como...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Es importante enfatizar...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Nuestro punto de enfoque será...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Queremos decir...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Se han ofrecido varias explicaciones...
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Presentatie van de centrale hypothese
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Presentatie van de centrale hypothese
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Presentatie van de centrale hypothese
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Presentatie van de centrale hypothese
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Presentatie van de centrale hypothese
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
X encontró una relación significativa entre... y ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk