Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Algemene inleiding van het werkstuk
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
De algemene introductie van een onderwerp
Este cunoscut tuturor faptul că...
Het is een welbekend feit dat ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
De algemene introductie van een onderwerp
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Trecând din nou în revistă factorii...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Am conceput această analiză pentru a identifica...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
O temă recurentă in domeniul...este...
Een vast onderwerp in ... is ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Această lucrare explorează cauzele...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorii mai multor studii recente au propus...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Ons doel is, ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Prin definiție, ... înseamnă...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definitie van een begrip
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definitie van een begrip
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definitie van een begrip
Termenul...se referă la...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definitie van een begrip
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...este înțeles ca...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Este important să accentuăm...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Atenţia noastră este acum asupra...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Ceea ce vrem să spunem este...
Daarmee bedoelen we ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Urmând..., experții au demonstrat că...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Presentatie van de centrale hypothese
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Presentatie van de centrale hypothese
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Presentatie van de centrale hypothese
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Presentatie van de centrale hypothese
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Presentatie van de centrale hypothese
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk