Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Algemene inleiding van het werkstuk
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De algemene introductie van een onderwerp
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
De algemene introductie van een onderwerp
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Seppure è unanime che...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Trecând din nou în revistă factorii...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
O temă recurentă in domeniul...este...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Această lucrare explorează cauzele...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorii mai multor studii recente au propus...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Il mio obiettivo è quello di...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Prin definiție, ... înseamnă...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definitie van een begrip
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In questo contesto il termine indica...
Definitie van een begrip
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definitie van een begrip
Termenul...se referă la...
Il termine... si riferisce a...
Definitie van een begrip
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Secondo... il termine assume il significato di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...este înțeles ca...
...indica generalmente...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Este important să accentuăm...
È importante enfatizzare...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Atenţia noastră este acum asupra...
Ci concentreremo su...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Ceea ce vrem să spunem este...
Quello che si intende dire con questo è che...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Urmând..., experții au demonstrat că...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Presentatie van de centrale hypothese
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Presentatie van de centrale hypothese
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Presentatie van de centrale hypothese
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk