Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Algemene inleiding van het werkstuk
Para responder esta questão deve-se observar...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
De algemene introductie van een onderwerp
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Het is een welbekend feit dat ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
De algemene introductie van een onderwerp
É consenso geral que...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Analisa-se agora os fatores...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Esta análise visa identificar...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Een vast onderwerp in ... is ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Ons doel is, ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Por definição, ... significa...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definitie van een begrip
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definitie van een begrip
É importante deixar claro a definição de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definitie van een begrip
O termo...refere-se à/ao...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definitie van een begrip
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
De acordo com...,...é definido(a) como...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...geralmente significa...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
É importante enfatizar que...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
O foco é em/no/na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
O que se quer dizer é...
Daarmee bedoelen we ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Diversas explicações foram dadas.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Presentatie van de centrale hypothese
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Presentatie van de centrale hypothese
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Presentatie van de centrale hypothese
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Presentatie van de centrale hypothese
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Presentatie van de centrale hypothese
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...encontrou significante correlação entre...e...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk