Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Je obecně známým faktem, že...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
Přetrvávající otázka v...je...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
Našim cílem je...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
Podle definice...znamená...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Je důležité si ujasnit definici...
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
Termín...odkazuje na...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
Podle... je definován/a jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
...se obecně rozumí...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
Je důležité zdůraznit...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
Zaměřujeme se na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
To, co máme na mysli, je...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Bylo navrhnuto několik definic.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tato vysvětlení vychází z...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk